menu phone 03-5582050
תקנון

תקנון

תקנון "גם אני חולוני" – כרטיס הטבות (וירטואלי) לתושבי חולון

לחץ להורדת התקנון

"גם אני חולוני" ומטרותיו

 1. כרטיס תושב "גם אני חולוני" לתושבי העיר חולון (להלן: "גם אני חולוני") הוקם על ידי עיריית חולון (להלן: "העירייה") ומנוהל על ידי החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ (להלן: "החברה").
  לעניין זה "תושב" –אדם המציג תעודת זהות שמקום מגוריו בתחומה המוניציפאלי של העיר חולון.
 2. חברות בכרטיס "גם אני חולוני" תקנה לחבר את השירותים ו/או ההטבות כפי שייקבעו ע"י העירייה ו/או החברה מעת לעת, על פי שיקול דעתם, בהתאם ובכפוף לאמור בתקנון זה.
 3. כרטיס תושב "גם אני חולוני" הינו כרטיס ייחודי ווירטואלי וחינמי לתושבי העיר חולון המקנה הטבות ייחודיות ומגוונות בכל תחומי החיים בעיר דוג' אירועי תרבות, מופעים, ספורט, חוגים, פעילויות פנאי ועוד. "גם אני חולוני" שם דגש על קידום רווחת תושבי העיר וחיזוק הקשר בין העירייה לבין התושב.
 4. מאגר ההטבות של "גם אני חולוני" גדל, מתחדש ומתעדכן, מעת לעת, כפי שתוכלו לראות באתר.

כרטיס תושב "גם אני חולוני"

 1. כל תושב כהגדרתו בתקנון זה זכאי לקבל את כרטיס העיר "גם אני חולוני".
 2. כרטיס "גם אני חולוני" הינו וירטואלי-חינמי. הטבה תתקבל עם הצגת תעודת זהות המוכיחה שהאדם תושב העיר.
 3. ניתן להנפיק כרטיס קשיח בעלות 10 ₪ כולל מע"מ ותוקפו 3 שנים (פירוט בהמשך).
 4. העירייה רשאית לשנות, מעת לעת, את עלות הנפקת התעודות.
 5. כרטיס "גם אני חולוני" יונפק בעמדת הנפקת כרטיס כמפורט בתקנון זה.
 6. תושב העיר, אשר מלאו לו 12 שנים, זכאי להצטרף ל"גם אני חולוני" וליהנות מהשירותים ו/או ההטבות שיעניק מחזיק הכרטיס, ובכלל זה שירותי דיוור אישי על פי הגדרות התושב באתר האינטרנט "גם אני חולוני" ומימוש הטבות באמצעות כרטיס "גם אני חולוני".
 7. תוקף כרטיס העיר "גם אני חולוני" ל-3 שנים מיום הוצאתו.
 8. החברה רשאית להאריך תוקף זה על פי שיקול דעתה.
 9. חידוש כרטיס קשיח שפג תוקפו יותנה בתשלום דמי הנפקה כפי שיהיו תקפים באותה עת.
 10. כרטיס "גם אני חולוני" הינו קניינה של העירייה והחברה והוא אינו ניתן להעברה.
 11. חל איסור על שימוש בכרטיס העיר "גם אני חולוני" עם פקיעת הזכאות כפי שהוגדרה בתקנון זה.
 12. במקרה של אובדן, גניבה או פגם בכרטיס קשיח "גם אני חולוני", ישלם התושב עבור הנפקת כרטיס חדש.
 13. מחזיק כרטיס תושב "גם אני חולוני" יהיה זכאי לרכוש כרטיס אחד בלבד עבור כל מופע שמתפרסם באתר.
 14. במידה ומצוינים בכרטיס ילדים יהיה מחזיק בכרטיס תושב "גם אני חולוני", זכאי לרכוש, בנוסף, כרטיס/ים כמספר הילדים המצוינים בכרטיס.

תנאי הזכאות ותהליך הנפקת כרטיס

 1. תעודת התושב הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.
 2. הנפקת כרטיס קשיח יבוצע בעמדת הנפקת כרטיס "גם אני חולוני" הנמצאת במשרדי השיווק בימית ספארק המים קומה ב'. קבלת קהל בעמדת הנפקת הכרטיס ימים א' – ה' 8:30-19:30, יום ו' 8:30-14:30.

הנפקת כרטיס תושב "גם אני חולוני" קשיח:

 1. תושב חולון מגיל 18 ואילך שרשום בתעודת זהות כתושב חולון, זכאי לכרטיס תושב "גם אני חולוני" בעלות 10 ₪ שתוקפו 3 שנים. יש להצטייד בתעודת זהות הכוללת ספח.
  התושב יצולם במעמד הנפקת הכרטיס. לא יתקבלו תמונות לסריקה.
 2. ילד שטרם מלאו לו 12 שנים ירשם בכרטיס התושב של הוריו.
 3. כל נער תושב חולון בטווח הגילאים 12-18 זכאי לכרטיס תושב:
  יש לצרף טופס אישור הסכמה לרכישת כרטיס "גם אני חולוני" - חתום ע"י אחד ההורים (ניתן להוריד טופס זה מאתר "גם אני חולוני"), תעודת זהות ההורה כולל ספח ובו פרטי הילד ו/או תעודת זהות הנער - שכתובת המגורים עדכנית בחולון.
  הנער יצולם במעמד הנפקת הכרטיס. לא יתקבלו תמונות לסריקה.
 4. סטודנט שלומד בחולון ומציג תעודת סטודנט בתוקףיהיה זכאי לרכוש כרטיס תושב במחיר מלא.

הטבות "גם אני חולוני"

 1. כרטיס "גם אני חולוני" מקנה לחבר הטבות שונות, כגון הזמנה לאירועים והנחות ברכישת מוצרים ו/או שירותים, והכל בהתאם למה שייקבע ע"י העירייה ו/או החברה מעת לעת, לפי שיקול דעתם הבלעדי. רשימת ההטבות המלאה תפורסם ע"י החברה באתר האינטרנט "גם אני חולוני". 
 2. העירייה ו/או החברה שומרים על הזכות להעניק חלק מההטבות לחלק מהחברים, בהתאם למאפיינים רלבנטיים של החברים, כפי שייקבעו על ידי העירייה ו/או החברה.
 3. אירועים שונים שתפרסם החברה יכול שיותנו במספר משתתפים מינימלי או מוגבל (לפי העניין) ומועדם ותוכנם יהיו, בכל מקרה, כפופים לשינויים, לרבות שינויים של 'הרגע האחרון' בהתאם לאילוצי החברה. מפעילי כרטיס "גם אני חולוני" לא יהיו אחראיים לביטולו של אירוע כלשהו ו/או לכל שינוי בפרטי האירוע לעומת הפרסום שקדם לו ו/או למקרה שלא יהיה די מקום להשתתפות של מחזיק הכרטיס וכיו"ב.
 4. מימוש ההטבות מותנה בהצגת תעודת זהות ו/או כרטיס "גם אני חולוני" מראש. כמו כן, הטבות מסוימות תהיינה מותנות ברישום מראש ו/או בהצגת שוברים מתאימים, כפי שייקבע ע"י החברה. בכל מקרה, תושב לא יוכל לממש הטבה אשר תוקפה פג.
 5. החברה לא תהיה אחראית בשום צורה ואופן למוצרים ו/או שירותים שיפורסמו במסגרת כרטיס "גם אני חולוני" ו/או שתוענק לגביהם הטבה כלשהי, ובכלל זה לא יהיו אחראים לעצם מתן ההטבה על ידי הספק הרלבנטי. כל הרוכש מוצר ו/או שירות כאמור - עושה כן מרצונו החופשי ועל אחריותו הוא, ולפיכך, יהא מנוע מלתבוע את העירייה ו/או החברה עקב רכישותיו אצל ספק שנכלל בהטבות "גם אני חולוני" וכל טענותיו יופנו אך ורק לספק זה.

הצהרות החבר

 1. עם הצטרפותו ל"גם אני חולוני", מצהיר, מסכים ומתחייב החבר כדלקמן:
 2. מסירת מידע לטובת "גם אני חולוני", ובכלל זה מידע כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"ד-1984 (להלן: "המידע"), נמסרת מרצונו ובהסכמתו ומבלי שיש עליו כל חובה חוקית לעשות כן.
 3. העירייה ו/או החברה יעשו שימוש במידע לטובת "גם אני חולוני" ולמימוש מטרותיו, לרבות באמצעות צדדים שלישיים ובלבד ששימוש כאמור לא יאפשר זיהויו של החבר בידי צדדים שלישיים.
 4. העירייה ו/או החברה יעשו שימוש במידע שנאסף אודותיו בכל מאגרי המידע של העירייה ויקבלו בשמו מידע ממרשם האוכלוסין, לטובת "גם אני חולוני" ולמימוש מטרותיו.
 5. העירייה ו/או החברה או מי מטעמם ינתחו את המידע, לטובת "גם אני חולוני" ולמימוש מטרותיו.
 6. העירייה ו/או החברה יהיו רשאים לשגר אלי, מעת לעת, דבר פרסומת כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008, עבור שירותיהם ומוצריהם ו/או שירותים ומוצרים של צדדים שלישיים.
 7. העירייה ו/או החברה רשאים ליצור עמי קשר, מעת לעת, לטובת כרטיס "גם אני חולוני". יצירת קשר תעשה באמצעות: דואר שיישלח לכתובת מגוריי הרשומה במרשם האוכלוסין ו/או הכתובת הרשומה במאגר המידע העירוני של הארנונה, הודעה שתישלח לכתובת הדואר האלקטרוני ו/או מסרון שיישלח לטלפון הנייד ו/או הודעה לתיבת הדואר הקולי בטלפון הנייד, הכל בהתאם למידע שנמסר על ידי.
 8. העירייה ו/או החברה לא יהיו אחראים בשום צורה ואופן במקרה שאדם אחר מלבד החבר יעיין באזור האישי ו/או בדיוור האישי של החבר, בשל כך שהחבר לא הקפיד על כללי הזהירות.
 9. עדכון המידע מהווה תנאי לקשר תקין ושוטף עם העירייה ו/או החברה. העירייה ו/או החברה לא יהיו אחראים לאי קבלת שירותים ו/או הטבות בגין מחדלי בעדכון המידע.

הצהרות העירייה ו/או החברה

 1. העירייה ו/או החברה מצהירים ומתחייבים כדלקמן:
 2. המידע אודות החבר יוחזק במאגר מידע רשום וינוהל בהתאם להוראות הדין.
 3. המידע יישמר מפני חשיפתו בפני מי שאינו מורשה לכך, וזאת בהתאם לחוק הגנת הפרטיות ולנהלי אבטחת המידע המקובלים.
 4. לא יימסר לצד שלישי כלשהו מידע אודות החבר כשהוא כולל פרטים המאפשרים את זיהויו.
 5. החבר רשאי לשנות את ההרשאות לקבלת דיוור ו/או לחזור בו מבקשתו ומהסכמתו לקבלם. קישור מתאים לכך יופיע על כל דיוור של "גם אני חולוני". 

ביטול חברות

 1. חבר רשאי לבטל את חברותו ב"גם אני חולוני" באמצעות מתן הודעה בכתב לעירייה ו/או לחברה בכל עת.
 2. החבר ייגרע ממאגר המידע של "גם אני חולוני" תוך 30 ימים ממועד קבלת ההודעה.
 3. העירייה ו/או החברה רשאים לבטל חברות בכרטיס "גם אני חולוני" במקרה של אי עמידה בתנאי הזכאות ו/או מסירת מידע כוזב ו/או שימוש לא חוקי או בניגוד לתקנון בשירותים או בהטבות.

כללי

 1. העירייה ו/או החברה שומרים לעצמם את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות התקנון, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט.
 2. לתושב לא תהיה טענה או תביעה בקשר עם שינוי כאמור. החל ממועד שינויו של התקנון, יחייב את העירייה ו/או החברה רק נוסחו החדש. נוסחו המחייב של תקנון מצוי במשרדי החברה ויפורסם באתר "גם אני חולוני".
 3. הסמכות הבלעדית לפרשנות הוראות התקנון הינה בידי החברה.
 4. כל מעשה או מחדל של העירייה ו/או החברה (או של צד שלישי עמו הם משתפים פעולה) לטובת תושב שלא על פי תקנון זה הינם לפנים משורת הדין, ולא יחשבו כוויתור מצדם על האמור בתקנון זה.
 5. הענקת שירותים ו/או הטבות לחברי "גם אני חולוני", ובכלל זה הענקת גישה לאזור האישי ולשירותי הדיוור, כפופה לפעילותן התקינה של מערכות התפעול והמחשוב של החברה. במקרה של תקלה שתמנע באופן זמני הענקת שירותים ו/או הטבות, תפעל החברה לטיפול מיידי בה. למחזיקי כרטיס "גם אני חולוני" לא תהיינה טענות ו/או תביעות בשל העדר שירותים ו/או הטבות ממועד קרות התקלה ובמהלך הטיפול בה.
 6. למען הסר כל ספק, בכל מקום בו נקבע בתקנון זה כי לא תהיה אחריות לחברה המפעילה את כרטיס "גם אני חולוני", האמור כולל גם את עיריית חולון וכל מי שיפעל מטעמם של אלה.
 7. העירייה ו/או החברה יכולים להודיע בכל דרך שימצאו לנכון על הפסקת פעילות כרטיס "גם אני חולוני", בהודעה בת 30 ימים מראש לפחות, וזאת מבלי לפגוע בזכויות שהוקנו למחזיק הכרטיס עד למועד מסירת ההודעה.

 

חדשות ועדכונים

הנחות והטבות מיוחדות לתושבי חולון!

תושבי חולון בלבד,
הצטרפו לרשימת התפוצה, וקבלו עדכונים, מבצעים והטבות במיוחד בשבילכם!
מאשר/ת קבלת דיוורים ועדכונים מאתר חולוני
x
x
חזרה למעלה